Sfatul Juristului

Sfatul Juristului

Stai în chirie? Află care sunt obligațiile tale și cele ale locatorului!

Înainte de a vă muta în apartamentul, casa, oficiul sau spațiul comercial pe care intenționați să-l închiriați, ar fi bine să vă informați referitor la obligațiile pe care le aveți față de această proprietate, dar și obligațiile pe care le are persoana care vă oferă bunul imobliar în chirie. Astfel veți reuși să acționați conform legii și veți lua decizii, evitând posibile conflicte. 

Conform Codului Civil al Republicii Moldova, pe care l-am consultat înainte de a publica această informație, prin contractul de locaţiune (închiriere), o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesiune temporară, iar aceasta se obligă să plătească chirie. Deci, locatarul este persoana care închiriză, iar locatorul – cel care oferă în chirie.

Iată care sunt obligațiile ambelor părți:

Obligaţiile Locatarului

- Locatarul este obligat să folosească bunul închiriat conform destinaţiei stabilite în contractul de locațiune;  

- Locatarul este obligat să achite chiria şi serviciile comunale în termenele şi condiţiile stabilite în respectivul contract;

- Locatarul este obligat să asigure starea bună a bunurilor mobile aflate în Bunul închiriat în momentul transmiterii, indicate în Actul de predare - primire a Bunului închiriat;

- Locatarul este obligat să nu  transmită  bunurile  închiriate  în  sublocaţiune  fără  acordul  scris  al  Locatorului;

- Locatarul are dreptul să ceară reducerea chiriei în cazul în care condiţiile de folosire a Bunului închiriat sau starea lui s-au înrăutăţit în virtutea unor circumstanţe independente de voinţa locatarului.

Obligaţiile Locatorului:

- Locatorul este obligat să transmită Locatarului Bunul închiriat în baza Actului de predare - primire nu mai târziu de numărul stabilit de zile (lucrătoare/calendaristice) din momentul semnării Contractului;

- Locatorul declară că încăperea transmisă în locaţiune corespunde tuturor normelor sanitare şi anti-incendiare în conformitate cu legislaţia în vigoare a RM şi garantează că Bunul închiriat nu este afectat de vicii juridice;

- Locatorul este obligat să asigure Locatarului accesul liber şi fără obstacole către Bunul închiriat pe întreaga perioadă de valabilitate a Contractului;

- Locatorul este obligat să repare din cont propriu instalaţiile deteriorate ca urmare a exploatării normale a acestora, nu din vina Locatarului.

© 2018 Town. All Rights Reserved.Design & Development by VTCode